Oferta

Od ponad 20 lat opierając się na doświadczeniu wysoko kwalifikowanej kadry, NEKO energia wprowadza na rynek najlepsze produkty i innowacje optymalizujące wykorzystanie energii elektrycznej – w trosce o dobro przedsiębiorców i środowiska naturalnego.

Przedsiębiorstwo oferuje wykonanie badań pomontażowych i uruchomieniowych obwodów pierwotnych i wtórnych:

 • układów zabezpieczeń elektrycznych na wyprowadzeniach mocy generatorów stacji i rozdzielni elektroenergetycznych 6kV, 110kV, 220kV
 • układów synchronizacji,
 • układów SZR i PPZ,
 • układów zabezpieczeń i sterowania Linii SN/WN, transformatorów, napędów elektrycznych,
 • prefabrykacji oraz montażu szaf sterowniczo-przekaźnikowych, sygnalizacyjnych, pomiarowych, telekomunikacyjnych i kablowych wg dokumentacji projektowej powierzonej przez Klienta

Zatrudniamy doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, dysponujemy wyspecjalizowanym sprzętem i narzędziami do pomiaru i uruchamiania aparatury pierwotnej i wtórnej.

Posiadamy duże, poparte wieloma realizacjami doświadczenie w zakresie montaży elektrycznych i mechanicznych. Zdobyliśmy je podczas realizacji kilkudziesięciu montaży w kraju i za granicą.

Realizowaliśmy montaże w branży elektrycznej w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Chorwacji, Rumunii, Czechach, Szwecji, Danii, Anglii, Norwegii. Realizujemy montaże elektryczne w pełnym zakresie dla instalacji silnoprądowych i niskoprądowych:

 • Trasy kablowe
 • Linie zasilające niskiego i średniego napięcia
 • Instalacje odbiorcze zewnętrzne i wewnętrzne
 • Rozdzielnie niskiego i średniego napięcia
 • Aparatura i urządzenia
 • Instalacje sterowania i automatyki
 • Instalacje SAP, SSWIN, CCTV
 • Instalacje niskoprądowe SAP, SSWIN,
 • Pomiary i uruchomienia 

Realizujemy montaże mechaniczne w zakresie:

 • Konstrukcje i pomosty
 • Urządzenia i aparatura
 • Rurociągi technologiczne
 • Kanały technologiczne

Projektujemy:

 • projektowanie układów EAZ sieci SN i WN,
 • projektowanie układów EAZ generatorów i bloków energetycznych,
 • obliczanie nastaw zabezpieczeń pól generatorów, transformatorów, linii SN i WN,
 • projektowanie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej stacji SN/WN,
 • pól transformatorowych, pól łączników sprzęgłowych, pól liniowych, układów telemechaniki i łączności stacji,
 • projektowanie układów automatyki przełączania zasilań SZR/PPZ,
 • projektowanie układów synchronizacji,
 • projektowanie układów rejestracji zakłóceń i zdarzeń, układów centralnej sygnalizacji,
 • projektowanie układów regulacji napięcia transformatorów,
 • projektowanie układów pomiarowych energii elektrycznej.

Zgodnie z Normą PN-IEC 60364-6-61 oraz Ustawą Prawo Budowlane pełne przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej należy wykonywać nie rzadziej niż 5 lat.

Zakres przeprowadzanych pomiarów odbiorczych i okresowych:
Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
Badanie zabezpieczeń różnicowoprądowych
Badanie ciągłości uziemienia i małych rezystancji
Badanie rezystancji izolacji

Badanie stanu instalacji odgromowej oraz rezystancji uziemienia

Dodatkowo wykonujemy również pomiary:
Termowizja instalacji elektrycznej za pomocą kamer termowizyjnych – Termowizja
Pomiary wielkości elektrycznych przy pomocy analizatora parametrów sieci.
Moc czynna
Moc bierna indukcyjna
Moc bierna pojemnościowa
Energia czynna
Energia bierna
Współczynnik mocy
Harmoniczne napięć i prądów
Napięcie
Prąd
Rejestracja danych
Graficzna prezentacja wyników

Energia bierna jest zmiennym składnikiem opłaty dystrybucyjnej. Klienci u których pobór energii biernej jest ponad umowny, ponoszą dodatkowe opłaty.
Wykonujemy kompleksowe układy kompensacji energii biernej nN i SN

Oferujemy następujące rozwiązania:

 • Przeprowadzenie pomiarów wielkości elektrycznych wraz z ich rejestracją
 • Analiza harmonicznych napięć i prądów wyników pomiarowych
 • Dobór baterii kondensatorów
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wraz z określeniem czasu zwrotu poniesionych wydatków
 • Dostawa, montaż oraz uruchomienie

Korzyści dla Państwa:

 • zredukowanie opłat z tytułu energii biernej
 • zwrot nakładów inwestycyjnych
 • optymalne wykorzystanie mocy umownej

Zintegrowany system instalacji sklepowych odpowiada na potrzeby rynku w zakresie kompleksowego wyposażenia sklepów w instalacje techniczne w sposób jak najprostszy i odpowiadający potrzebom zmieniającego się rynku retail.
Podstawową zaletą systemu jest jego homogeniczna postać, pozwalająca na prostą instalację w każdym sklepie.
System może być w pełni użytkowy w każdym lokalu, możliwe jest również jego przeniesienie, w razie potrzeby, po nieznacznym dostosowaniu do kształtu lokalu.
System instalowany jest w przestrzeni podstropowej lub na suficie podwieszanym, nie ingeruje zatem w przestrzeń przeznaczoną dla klientów i wyposażenia oraz towarów w sklepie. System może być zastosowany niezależnie od zastosowania lub nie sufitu podwieszanego. Fizyczna struktura systemu oparta jest o kratownicę szynoprzewodów pozwalających na zintegrowanie zasilania i sterowania wszystkich systemów, a także na rozprowadzenie całości niezbędnego okablowania systemowego. Wszystkie elementy systemu mogą być zainstalowane wprost na kratownicy, która w takim wypadku stanowi element nośny, lub podłączone za pomocą dedykowanych dla niej złączy umożliwiających bezpośrednie wpięcie danego urządzenia do odpowiedniej par i systemu.
Kratownica posiada własne bezpieczne przyłącza źródeł mediów (zasilanie, sieć, sygnały sterujące, podłączenia elementów, itp.). Możliwe jest multiplikowanie ilości przyłączy, przez co system jest jeszcze bardziej elastyczny. Nie ma konieczności prowadzenia większej ilości instalacji po ścianach, co ułatwia proces projektowania i uzgodnień, bo całość instalacji jest integralna i niezależna od sposobu wykończenia sklepu. System może być zamontowany na dedykowanych zawiesiach i linkach odpowiedniej długości lub bezpośrednio do sufitu podwieszanego, jeśli taki przewidziano.
Nawet w przypadku konieczności sprowadzenia elementów innych instalacji poniżej szerokość kwadratu kratownicy pozwala na łatwe dopasowanie rozstawu do potrzeb koordynacji.

Otrzymałeś ofertę od Sprzedawcy energii i nie masz pewności czy zawiera wszystkie składniki i jest optymalna cenowo? – zweryfikujemy i sprawdzimy to za Ciebie.
Aktualnie na rynku energii elektrycznej działa kilkadziesiąt firm zajmujących się sprzedażą i obrotem energia elektryczną. Należy się spodziewać, iż ta liczba będzie stale rosła. Zatem również ilość i jakość otrzymywanych ofert na sprzedaż energii dla Klientów będzie rosła. Aby stwierdzić jednoznacznie, że otrzymana oferta jest tą najlepszą, należy dokonać analizy kilku czynników, wymagających znajomości rynku energii elektrycznej. Posiadając doświadczenie w tym zakresie oferujemy Państwu wykonanie analizy otrzymanej oferty na sprzedaż energii elektrycznej.

Zakres prac:

 • przegląd aktualnych cen na rynku hurtowym energii elektrycznej,
 • prognoza cen energii elektrycznej w przyszłych okresach,
 • weryfikacja składników, jakie zawiera cena,
 • sprawdzenie okresu obowiązywania ceny,
 • kontrola poprawności zapisów umowy sprzedaży energii.

Audyt elektroenergetyczny

Optymalizacja opłat za energię – audyt elektroenergetyczny – zbadaj jakie możesz uzyskać oszczędności w opłatach za energię elektryczną.
Dla zidentyfikowania możliwych do uzyskania oszczędności w opłatach za energie elektryczną, niezbędne jest przeprowadzenie audytu elektroenergetycznego, który określi parametry techniczne oraz ekonomiczne badania. Oferujemy przeprowadzenie audytu elektroenergetycznego w pełnym zakresie, jak również w wybranych elementach.

Audyt dokumentacyjny

Wykonywana jest analiza na podstawie dokumentów handlowych (faktur) za energie elektryczną i usługi dystrybucyjne z okresu ostatnich 12 miesięcy w celu określenia gospodarki energetycznej, poziomu zużycia energii elektrycznej, zastosowanych taryf i cenników za energię elektryczną, opłat za moc czynną i bierną. W ramach tych prac przeprowadzona jest również analiza prawna obecnie obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych, pod katem możliwości przeprowadzenia planowanych zmian.

Zakres prac:

 • Analiza zużycia energii elektrycznej,
 • Analiza zastosowanych taryf sprzedażowych i dystrybucyjnych,
 • Analiza rozkładu zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych,
 • Analiza zastosowanych taryf,
 • Analiza aktualnie zawartych umów o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych,
 • Analiza wielkości mocy umownych i obrachunkowych,
 • Analiza opłat wynikających z mocy biernej,
 • Analiza prawna obecnych zapisów umów o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych


Po zakończeniu sporządzany jest raport z określeniem poziomu możliwych do uzyskania oszczędności w opłatach za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne, wraz z wskazaniem koniecznych do przeprowadzenia zmian. Czas wykonania – 14 dni od daty otrzymania faktur.

 • Optymalizacja opłat związanych z zakupem energii elektrycznej,
 • Określenie aktualnego stanu gospodarki energetycznej,
 • Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej,
 • Pewność zakupu energii elektrycznej po najbardziej optymalnych stawkach, jakie obecnie oferuje rynek,
 • Redukcja ilości otrzymywanych faktur od dostawców energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych,
 • Optymalizacja kosztów związanych z kompleksową obsługą obiektów.

Audyt elektryczny

 • Diagnoza potencjału oszczędnościowego,
 • Przeprowadzenie procesu zmian parametrów cenotwórczych.

Przeprowadzane są pomiary wielkości elektrycznych, zużycia energii oraz poboru mocy w poszczególnych godzinach doby. Na podstawie dokonanych pomiarów zostaje wyznaczony profil godzinowo-dobowy, na podstawie którego wykonywana jest analiza opłat pod kątem najbardziej optymalnej taryfy.

Zakres prac:

 • Rejestracja parametrów jakości dostarczanej energii elektrycznej,
 • Rejestracja profilu godzinowo-dobowego energii elektrycznej,
 • Rejestracja profilu godzinowo-dobowego mocy czynnej,
 • Rejestracja wielkości elektrycznych w celu doboru baterii kondensatorów do optymalizacji mocy biernej,
 • Dobór optymalnych taryf dystrybucyjnych oraz taryf energii elektrycznej,
 • Analiza zużycia energii elektrycznej przy zastosowaniu aktualnej taryfy oraz przy ewentualnej zmianie taryfy wraz z kalkulacją ekonomiczną,
 • Analiza obecnie zastosowanych układów pomiarowych pod kątem dostosowania ich do uwolnionego rynku energii elektrycznej,
 • Opracowanie raportu.
 • Na tym etapie zostaną określone ewentualne koszty jakie należy ponieść w celu dostosowania układów pomiarowych do uwolnionego rynku energii elektrycznej w Polsce.
 • Korzyści wynikające z wdrożenia ww. rozwiązania:
 • Optymalizacja opłat związanych z zakupem energii elektrycznej,
 • Określenie aktualnego stanu gospodarki energetycznej,
 • Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej,
 • Pewność zakupu energii elektrycznej po najbardziej optymalnych stawkach, jakie obecnie oferuje rynek,
 • Redukcja ilości otrzymywanych faktur od dostawców energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych,
 • Optymalizacja kosztów związanych z kompleksową obsługą obiektów.
 • Diagnoza potencjału oszczędnościowego

Na podstawie danych pozyskanych z audytu dokumentacyjnego i elektrycznego przeprowadzona zostanie analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności obecnych taryf rozliczeniowych energii elektrycznej w korelacji z taryfami dobranymi na podstawie wyżej wspomnianych pomiarów.

Zakres prac:

 • Dobór optymalnych taryf dystrybucyjnych oraz taryf energii elektrycznej,
 • Analiza zużycia energii elektrycznej przy zastosowaniu aktualnej taryfy oraz przy ewentualnej zmianie taryfy wraz z kalkulacją ekonomiczną.

Raport wraz z pełną analizą ekonomiczną możliwych do uzyskania oszczędności poprzez wprowadzenie zmian składników cenotwórczych.

Korzyści wynikające z wdrożenia ww. rozwiązania:

 • Optymalizacja opłat związanych z zakupem energii elektrycznej,
 • Określenie aktualnego stanu gospodarki energetycznej,
 • Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej,
 • Pewność zakupu energii elektrycznej po najbardziej optymalnych stawkach, jakie obecnie oferuje rynek,
 • Redukcja ilości otrzymywanych faktur od dostawców energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych,
 • Optymalizacja kosztów związanych z kompleksową obsługą obiektów.
 • Przeprowadzenie procesu zmian parametrów cenotwórczych

Po wykonaniu wcześniejszych etapów i posiadając niezbędną wiedzę na temat wielkości zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc, znając strukturę zużycia, zostaną złożone zapytania ofertowe oraz zostanie przeprowadzony proces zmiany obecnych taryf oraz aktualizacja obecnych umów o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych wraz z możliwością rozdziału umów kompleksowych.

Zakres prac:

 • Złożenie zapytań ofertowych do spółek sprzedażowych,
 • Analiza otrzymanych ofert i nowych produktów oraz porównanie ich parametrów z wyznaczonym profilem zużycia,
 • Wybranie najlepszej oferty sprzedażowej i taryfy dystrybucyjnej,
 • Analiza prawna zapisów umów,
 • Aktualizacja umów o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych,
 • Przeprowadzenie procesu rozdziału umów w celu pełnego przygotowania do uwolnionego rynku energii elektrycznej,
 • Przygotowanie niezbędnej korespondencji w procesie zmian umów,
 • Opieka prawna.

Korzyści wynikające z wdrożenia ww. rozwiązania:

 • Optymalizacja opłat związanych z zakupem energii elektrycznej,
 • Określenie aktualnego stanu gospodarki energetycznej,
 • Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej,
 • Pewność zakupu energii elektrycznej po najbardziej optymalnych stawkach, jakie obecnie oferuje rynek,
 • Redukcja ilości otrzymywanych faktur od dostawców energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych,
 • Optymalizacja kosztów związanych z kompleksową obsługą obiektów.

Oferujemy bieżącą obsługę w zakresie energii elektrycznej polegającą na:

 • Analiza poprawności wystawianych faktur za sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych,
 • Ciągły monitoring wielkości zużycia energii elektrycznej,
 • Bieżące reagowanie na ewentualne przekroczenia mocy umownych oraz przeprowadzanie koniecznych zmian,
 • Opieka prawna,
 • Prowadzenie spraw reklamacyjnych,
 • Dobór mocy umownych oraz przesyłanie zamówień do dystrybutorów energii,
 • Analiza aktualnej sytuacji na rynku energii pod kątem proponowanych cen,
 • Kompleksowe załatwianie spraw związanych z przyłączeniem nowych lub modernizowanych obiektów

Chcą Państwo mieć możliwość aktywnego uczestnictwa na rynku energii elektrycznej i decydowania o zakupie energii elektrycznej? – pomożemy Państwu w przygotowaniu się do tego procesu
Aby mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej, który umożliwia optymalizację kosztów poprzez zakup energii od wybranego dostawcy, wymagane jest spełnienia kilku warunków techniczno-prawnych, bez których nie ma możliwości „zmiany sprzedawcy”.
Oferujemy Państwu przeprowadzenie procesu dostosowania do uwolnionego rynku energii elektrycznej (zasada TPA).

Zakres oferty:

 • Analiza prawna aktualnie zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych (umowy kompleksowe).
 • Przeprowadzenie procesu rozdziału umów kompleksowych
 • Analiza aktualnego stanu układów pomiarowo – rozliczeniowych
 • Przeprowadzenie uzgodnień z dystrybutorem energii w zakresie dostosowania układów pomiarowych

Termowizja jest nowoczesną bezinwazyjną metodą diagnozowania stanu technicznego budynków, instalacji oraz urządzeń przy wykorzystaniu kamer termowizyjnych na podczerwień. Przy wykorzystaniu tej techniki można szybko rozpoznać nieprawidłowości w wykonaniu izolacji budynku, instalacji elektrycznej, jakości wykonanych połączeń.

Szczególnie polecamy wykonanie pomiarów, jako sprawdzenia prawidłowego wykonania dla:
Nowych budynków
Budynków w których zostało wykonane ocieplenie ścian
Instalacji elektrycznych w nowych budynkach Instalacji elektrycznych w budynkach remontowanych

Wykonywane czynności:
Badanie budynku kamerą termowizyjną
Badanie instalacji elektrycznej
Badanie rozdzielnicy głównej
Opracowanie oraz interpretacja wyników
W wyniku przeprowadzonych pomiarów, otrzymają Państwo raport wraz z zdjęciami oraz analizą wyników.